Björkö Hamn har haft en dialog med Länsstyrelsen sedan 2020 efter att Boel Lanne via Bohusläns Naturskyddsförening anmält en del bryggor till Länsstyrelsen. Vid behandling av ärendet kom Länsstyrelsen fram till att fler bryggor behöver tillstånd samt att de anläggningar som tillkommit sedan sjuttiotalet behöver lagligförklaras av Mark-och Miljödomstolen. För närvarande har vår Miljökonsult och jurist lämnat in ett förslag till miljökonsekvensbeskrivning som bland annat inkluderar en marinbiologisk inventering av hamnen samt svar på synpunkter som kommit in efter annonserat samråd. Länsstyrelsen kommer inom några månader att fatta beslut om eventuellt ytterligare utredningar behövs innan vår ansökan går till Mark- och Miljödomstolen.

 

Kortfattad historik:  

Björkö Hamns tillkomst med pirar, kajer och en innerhamn bygger på vattendomar i slutet av 20-talet/början av trettiotalet. Hamnen färdigställdes 1944 och dess utveckling har pågått sedan dess under översyn och huvudsaklig finansiering av myndigheter i de allra flesta fallen.

Huvuddelen av utbyggnaden som vi nu behöver söka tillstånd även från Mark-och Miljödomstolen skedde kring millenniumskiftet under ett EU program som hette Mål 2 Hamnar (där bland annat också Grötö Hamn hade ett utbyggnadsprojekt inom Öckerö Kommun) Ansökan för att få EU-medel gjordes tillsammans med Öckerö Kommun med involvering av både dåvarande kommunalråd, samhällsbyggnad och Miljöavdelning och godkändes av Länsstyrelsen (dock inte avdelningen för Vattenärenden) med syftet att öka turismen till öarna.

Med tanke på att vi i dagsläget har omkring 5.000 övernattningar i hamnområdet och att dessa tillsammans med dagsturister dessutom svarar för nästan en tredjedel av intäkterna i hamnen samt bildar ett viktigt underlag för de verksamheter som gör hamnen till en levande hamn året runt så kan man tycka att dåvarande styrelse tog rätt beslut – att ägna tid och möda för att förverkliga detta projekt. Miljö och hållbarhet har varit en viktig del i projektet och det var sannerligen ingen medvetet ”fel” som gjordes när rätt avdelning på Länsstyrelsen inte blev informerad eller tillfrågad. Speciellt inte som varken Jordbruksverk, kommun, Länsstyrelse eller övriga inblandande var medvetna eller påpekade detta ”fel”..

Vi kan också nämna att, förutom att vi jobbar kontinuerligt med miljöfrågorna, är hamnen pilothamn i ett projekt initierat av Havsmyndigheten kring processen att underlätta för hamnar att uppfylla miljökraven som finns från både kommuner och Länsstyrelsen samt att vi tidigare initierat ett EU projekt kring framtidens gröna marinor så ambitionen är hög att skapa och vidmakthålla en hamn som är hållbar och miljöoptimerad även för framtida generationer. Mera om hamnens utveckling kan läsas i den separata PDF:en.

 

Medlemmar i Hamnföreningen kommer att få mer information på ett medlemsmöte i Björkö Skola den 8 december 2022.

Länk till info: Dokumentation Anläggning och Utveckling Björkö Hamn feb 2020.3