Björkö Hamn har förvärvat Bessekrokens Marina

Vi kommer fortsätta att driva denna välskötta anläggning, vackert belägen på södra Björkö, i samma anda och med samma höga servicegrad som den tidigare ägaren Lars-Erik Alexandersson. Driften kommer inte att innebära några större förändringar för kunder och besökare. Vi ser fram emot ett framtida fortsatt gott samarbete.

På Bessekrokens Marina hjälper vi dig till ett enkelt båtägande genom att erbjuda full service. Vi tar gärna hand om din båt året runt och erbjuder förutom service även vinterförvaring inomhus eller utomhus.

För er som har båtplats vid flytbryggorna

Vid frågor kontakta hamnkapten:

0768-653857 | hamnkapten@bjorkohamn.se

 

För er som har vinteruppställningsplats utomhus

Bokning av sjösättning sker på gemensamma bokningssidan.

 

För er som har vinteruppställningsplats i hallen
samt serviceavtal med Björkö Is & Marin

Bokning över Björkö Is & Marin

070-509 07 07 | lasse@bjorkoismarin.se

Prislista Bessekrokens Marina

2024

Även som PDF här

På Bessekrokens marina kan båtägare välja mellan att ha båten stående utomhus, inom marinans inhägnade område, eller inomhus i en båthall.


Uppställning inomhus Vinter

 

Uppställning inomhus 590 kr/m2

Båtlyft ingår!

Hyra för eventuella uppställningsbockar tillkommer.

 


Uppställning utomhus Vinter

 

Uppställning utomhus 245 kr/m2 (LxB)

Inklusive båtlyft, bottentvätt & transport.

Hyra för eventuella uppställningsbockar tillkommer med ca 1000kr.

 


Båtplatshyra

 

Båtplats 3,30 – säsongshyra – 6 675kr

Båtplats 3,60 – säsongshyra – 7 740kr

Båtplats 3,85 – säsongshyra – 8 445kr

 


Deposition båtplats

 

Båtplats i Y-bom cc 3,30 – 3,85 m – dep 30 000 kr

Depositionen är inte indexreglerad utan betalas tillbaka med samma summa vid avträde dock med ett års uppsägning.

 


Båt på land

 

 

Nytt miljövänligt tänk beträffande båtaägande utan fast båtplats. Tjänsten startar i vår och har utformats i samarbete med vattenrådet för Bohuslän. Med 24 timmars varsel lägger vår personal i och förtöjer båten vid en lättillgänglig gästplats. Tjänsten fungerar för båtar som väger upp till tre ton, även för riggade segelbåtar med köl.

 

Motorbåt: 7 085 kr
Segelbåt med mast: 8 265 kr
Båt på trailer: 2 910 kr (egen sjösättning)
Båt på trailer: 3 545 kr (inkl lyft och parkering)
Inklusive fria lyft, fri bilparkering inom låst område, tillfällig förtöjning i marina

Trucklyft: 825 kr (egen sjösättning)

 

Fakta:

 • Gäller för alla båtar upp till 3 ton

 • Även segelbåt med mast

 • Sjösättning/upptag sker med truck eller med båttrailer i ramp

 

Fördelar:

Miljövänligt, ingen bottenmålning behövs, mindre tillsyn och mindre snurrbåtar kan förvaras säkert inomhus i låst båthall. Dessutom fri bilparkering vid marinan vid båtnyttjandet.

 

Tjänsten är lämplig för:

 • dig som saknar båtplats

 • dig som har hyfsat planerat båtanvändande

 • dig som har svårt att kolla till din båt i sjön

 • dig med sparsamt användande

 

Så fungerar det

Vid användning beställer du i förväg sjösättning minst 24h/ 1 vardag i förväg helst per sms. Vi sjösätter din båt och förtöjer den på utmärkta båtplatser för den här tjänsten tills du hämtar båten. Efter nyttjandet förtöjer du båten i samma utmärkta område och meddelar oss att den är klar för upptag.

Vi tar upp båt igen med truck eller med lift och ställer upp den med hjälp av båtstöttor. Mindre båtar kan förvaras i låst båthall eller i pasställ ute/inne. Har du båt på båttrailer så använder vi båtrampen. Du kan själv använda båtrampen och hyra plats på land.

Naturligtvis kan du välja att förvara din båt hos oss året runt!

 


Ställplats

 

Husbil: 145,00 kr/natt (exkl el o toalett)

Föreskrifter för Bessekrokens Marina

§ 1                 Avtal

Rätt till nyttjande av båtplats förutsätter ett med BM upprättat avtal. I varje avtal skall vara angivet dag för ikraftträdande, uppsägningstid och förlängningstid. Utöver vad som anges i avtalet får båtägare, som inte i rätt tid sagt upp avtalet, rätt att vid försäljning av sin båt frånträda avtalet om och när BM kan upplåta båtplatsen till annan.

§ 2                 Avgifter

a. Avgift utgår enligt vid varje tidpunkt gällande av BM fastställd taxa.

b. Avgift skall inbetalas till BM i enlighet med erhållen faktura och inom den på fakturan angivna tiden. Skulle så ej ske, äger BM rätt att debitera dröjsmålsränta enligt lag.

§ 3                 Allmänna ordningsregler

I båtägarens åtagande ingår att

a. väl vårda och aktsamt bruka hamnens anläggningar och utrustning samt uppträda skötsamt mot andra båtägare och BMs personal.

b. vid trafik inom av hamnens mark- och vattenområde iaktta varsamhet, gällande fartbegränsningar och i övrigt anpassa sig så att skada ej uppstår.

c. till BM omedelbart anmäla varje ändring av bostadsadress, postadress, telefonnummer och /eller e-postadress. Likaså varje förändring av fabrikat, modell, längd-/breddmått eller vikt på den båt avtalet avses gälla för.

d. utöver BMs föreskrifter noggrant efterleva tillämpliga författningar, såsom lagar och förordningar till skydd mot explosions- eller brandfara, vattenföroreningar eller annan miljöförstörelse. I övrigt efterleva BMs, brandmyndighets och annan myndighets vid varje tidpunkt tillämpliga föreskrifter. Om båtägaren inte godtar av BM genomförda ändringar eller tillägg, vilka icke är beroende av ändring i lag eller förordning, har han att säga upp avtalet.

e. inte överlåta, utlåna, uthyra eller på annat sätt upplåta i avtalet angiven rätt med undantag för vad som anges i § 11. Båtägare kan efter skriftligt medgivande av BM dock få upplåta båtplats till annan. Sådan upplåtelse får emellertid inte ske det första året båtägaren innehar båtplatsen. Båtägare skall vid eventuell sådan upplåtelse av båtplats meddela BM namn, adress och telefonnummer till den person till vilken båtplatsupplåtelse skall ske för godkännande av BM, samt ange båttyp och båtmått. Vid medgiven upplåtelse i andra hand är båtägaren ansvarig för båtplatsen och andra skyldigheter som följer av avtal eller föreskrifter. Båtägaren äger härvid endast utta ersättning som motsvarar vid varje tillfälle utgående ersättning eller avgift enligt avtalet mellan BM och båtägaren. Upplåtelse utan BMs medgivande utgör grund för uppsägning enligt § 9 b.

f. Icke inom hamnområdet vidta åtgärd som hindrar eller försvårar trafiken.

§ 4                 Särskilda bestämmelser om nyttjande av el m.m.

a. Leverans av el och vatten på bryggorna sker under perioden 15 april – 31 oktober.

b. Båtägaren ansvarar för att kablar, kontaktdon och apparater är i fullgott skick och nyttjas i enlighet med gällande allmänna föreskrifter. Eluttag får endast användas för handverktyg och batteriladdning. Båtägaren får inte inom hamnen ansluta elektrisk värmekälla utan BMs i varje särskilt fall medgivet tillstånd. El får vara kopplad till båten enbart när båtägaren har full uppsikt över elanvändningen och anslutningarna. Alla kablar skall vara utan skarvar mellan uttagsboxen och relingslisten. Enbart jordade kablar godkända för utomhusbruk får förekomma. Kablar som inte används skall tas bort och obevakade kablar som upptäcks på området kan komma att kopplas ur.

c. Inkoppling av utrustning som kräver högre effektuttag än vad uttagsboxen är avsedd för, får absolut inte ske

§ 5                 Särskilda regler för båtplats

a. Båtägaren äger endast rätt att nyttja båtplatsen för egen båt. Båtägaren äger dock inte nyttja båtplatsen för större båt än vad BM så medger enligt gällande båtplatsavtal. Båtägaren får nyttja båtplatsen från och med 15 april till och med 30 november samma år.

b. I båtägarens åtagande ingår att:

• hålla båten tillfredsställande förtöjd samt hålla förtöjningsgods i fullgott skick och i händelse av underkännande omedelbart utbyta detsamma,

• om BM så påfordrar överflytta båten till annan båtplats,

• om båten sjunker eller blir liggande i marvatten omedelbart vidta åtgärder för båtens upptagande eller länsning,

• icke på bryggor förvara släpjolle eller annan båt. Släpjolle får dock förtöjas inom båtplatsens vattenområde.

c. Nytecknas avtal under pågående säsong sker avgiftsdebitering från den dag erbjuden båtplats accepteras av nyttjanderättshavaren, dock senast avtalets utskriftsdatum.

d. Båtägaren får inte nyttja båt vid förtöjningsplats eller på annan plats inom hamnområdet för eget eller annans boende med undantag för tillfällig övernattning.

e. Båtägaren skall vid anmodan kunna uppvisa giltigt försäkringsbevis för aktuell båt, varav framgår att den båtägare med vilken BM har avtal också är försäkringstagare. Om båtägaren vid anmodan inte uppvisar giltigt försäkringsbevis eller oskäligt dröjer med att uppvisa sådant försäkringsbevis, äger BM rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet.

§ 6                 Fel rörande båtplats

Om avtalad båtplats inte bereder erforderlig säkerhet eller i övrigt är behäftad med fel, skall båtägaren omgående anmäla felet till BM i syfte att bereda BM tillfälle avhjälpa bristen. Om felet inte avhjälps inom tid som med hänsyn till omständigheterna är skälig, har båtägaren rätt till prisavdrag som svarar mot felet. Om BM inte i tid tillhandahåller avtalad båtplats, eller tillfällig båtplats, har båtägaren rätt till nedsättning av avgiften som svarar mot förseningen.

Sådant dröjsmål som orsakas av myndigheters åtgärd, strejk, lockout, väderförhållanden eller annan lika ingripande omständighet som BM ej råder över eller borde ha räknat med ger ej båtägaren nedsättning av avgift.

§ 7                 Ansvar

a. I samband med upplåtelse av båtplats ansvarar BM endast om skada på båt eller utrustning beror på fel, vilket ej avhjälpts i enlighet med vad som sägs i § 6. Vid sakskada skall båtägaren inge anmälan till och reglering ske via det försäkringsbolag båtägaren anlitar. Kopia på anmälan skall tillställas BM. Vid fall av påvisad vårdslöshet från BMs sida ersätts båtägaren med inom respektive försäkringsbolag lägsta förekommande självrisk.

b. Båtägaren är skyldig ersätta BM för skada på BMs anläggning, utrustning eller för annan skada av vad slag det vara må såsom miljöskada som orsakats av båtägaren eller av annan som handlat på båtägarens uppdrag.

c. För personskada ansvarar parterna i enlighet med allmänna skadeståndsregler.

d. Vid all skada utfäster sig den skadelidande att i första hand anlita sin egen försäkring. BM ansvarar inte för skada eller förlust om denna inte orsakats av vårdslöshet eller uppsåt från BMs sida.

f. BM ansvarar icke för intrång i båt.

§ 8                 Övergiven och kvarlämnad egendom

Är båten uppenbarligen övergiven, och båtägaren inte har avhörts inom loppet av ett år från respektive säsongs slut, äger BM rätt att sälja båten och ur försäljningslikviden täcka BMs fordringar mot båtägaren under förutsättning att:

·       båtägaren har obetald förfallen avgift som inte är föremål för rättslig prövning.

·       båtägaren genom skriftligt meddelande till uppgiven adress uppmanats att betala skulden och upplysts om att båten annars skall säljas efter tre månader och

·       denna tid löpt ut.

Egendom som båtägaren lämnat kvar på BMs område efter avtalstidens slut tillfaller BM utan lösen omedelbart om den uppenbarligen saknar försäljningsvärde, och annars tre månader efter att båtägaren skriftligen uppmanats att hämta den. Fungerande maskinverktyg, motorer, bilar och annan egendom av större värde skall dock anmälas till polismyndigheten.

§ 9                 Avtalsbrott

I det fall BM i väsentlig omfattning bryter mot i avtal eller föreskrifter angivna åtaganden, utöver vad som sägs i § 6 första stycket, äger båtägaren rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet.

I det fall båtägaren dröjer med betalning av översänd faktura utöver en månad från sista betalningsdag, eller 14 dagar sedan påminnelse därom tillställts båtägaren under uppgiven adress, äger BM rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet.

BM äger även rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om:

a. båtägaren före betalning för avtalsperioden går i konkurs eller eljest kommer på obestånd på sådant sätt att avtalade skyldigheter uppenbarligen ej kan fullgöras,

b. båtägaren handlar i strid mot vad som sägs i §§ 3 eller 5,

c. båtägaren bryter mot gällande ordnings- och säkerhetsregler enligt förevarande föreskrifter,

d. båtägaren i väsentlig omfattning åsidosätter avtalsenliga skyldigheter av synnerlig vikt för BM, eller

e. båtägaren underlåtit att teckna försäkring för båten.

§ 10               Uppsägning av avtal

Uppsägning av avtal skall ske skriftligen.

§ 11               Överlåtelse av avtal

Båtägaren äger inte överlåta rätten som följer av upplåtelseavtalet till annan båtägare. Vad gäller överlåtelse genom byte medges det endast till person som är placerad i BMs byteskö och efter BMs godkännande. Vid båtägarens dödsfall äger dödsboet rätt att överlåta upplåtelseavtalet till efterlevande make/maka, registrerad partner eller sambo som skäligen kan godtas av BM. Övrig överlåtelse av upplåtelseavtalet får inte ske.

—ooOoo—

1 Step 1

Intresseanmälan
gällande plats/tjänst
i Bessekrokens Marina

* obligatorisk fakta

Jag är intresserad av
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
Priser 2023

Prislista Bessekrokens Marina

2024

Även som PDF här

På Bessekrokens marina kan båtägare välja mellan att ha båten stående utomhus, inom marinans inhägnade område, eller inomhus i en båthall.


Uppställning inomhus Vinter

 

Uppställning inomhus 590 kr/m2

Båtlyft ingår!

Hyra för eventuella uppställningsbockar tillkommer.

 


Uppställning utomhus Vinter

 

Uppställning utomhus 245 kr/m2 (LxB)

Inklusive båtlyft, bottentvätt & transport.

Hyra för eventuella uppställningsbockar tillkommer med ca 1000kr.

 


Båtplatshyra

 

Båtplats 3,30 – säsongshyra – 6 675kr

Båtplats 3,60 – säsongshyra – 7 740kr

Båtplats 3,85 – säsongshyra – 8 445kr

 


Deposition båtplats

 

Båtplats i Y-bom cc 3,30 – 3,85 m – dep 30 000 kr

Depositionen är inte indexreglerad utan betalas tillbaka med samma summa vid avträde dock med ett års uppsägning.

 


Båt på land

 

 

Nytt miljövänligt tänk beträffande båtaägande utan fast båtplats. Tjänsten startar i vår och har utformats i samarbete med vattenrådet för Bohuslän. Med 24 timmars varsel lägger vår personal i och förtöjer båten vid en lättillgänglig gästplats. Tjänsten fungerar för båtar som väger upp till tre ton, även för riggade segelbåtar med köl.

 

Motorbåt: 7 085 kr
Segelbåt med mast: 8 265 kr
Båt på trailer: 2 910 kr (egen sjösättning)
Båt på trailer: 3 545 kr (inkl lyft och parkering)
Inklusive fria lyft, fri bilparkering inom låst område, tillfällig förtöjning i marina

Trucklyft: 825 kr (egen sjösättning)

 

Fakta:

 • Gäller för alla båtar upp till 3 ton

 • Även segelbåt med mast

 • Sjösättning/upptag sker med truck eller med båttrailer i ramp

 

Fördelar:

Miljövänligt, ingen bottenmålning behövs, mindre tillsyn och mindre snurrbåtar kan förvaras säkert inomhus i låst båthall. Dessutom fri bilparkering vid marinan vid båtnyttjandet.

 

Tjänsten är lämplig för:

 • dig som saknar båtplats

 • dig som har hyfsat planerat båtanvändande

 • dig som har svårt att kolla till din båt i sjön

 • dig med sparsamt användande

 

Så fungerar det

Vid användning beställer du i förväg sjösättning minst 24h/ 1 vardag i förväg helst per sms. Vi sjösätter din båt och förtöjer den på utmärkta båtplatser för den här tjänsten tills du hämtar båten. Efter nyttjandet förtöjer du båten i samma utmärkta område och meddelar oss att den är klar för upptag.

Vi tar upp båt igen med truck eller med lift och ställer upp den med hjälp av båtstöttor. Mindre båtar kan förvaras i låst båthall eller i pasställ ute/inne. Har du båt på båttrailer så använder vi båtrampen. Du kan själv använda båtrampen och hyra plats på land.

Naturligtvis kan du välja att förvara din båt hos oss året runt!

 


Ställplats

 

Husbil: 145,00 kr/natt (exkl el o toalett)

Regler

Föreskrifter för Bessekrokens Marina

§ 1                 Avtal

Rätt till nyttjande av båtplats förutsätter ett med BM upprättat avtal. I varje avtal skall vara angivet dag för ikraftträdande, uppsägningstid och förlängningstid. Utöver vad som anges i avtalet får båtägare, som inte i rätt tid sagt upp avtalet, rätt att vid försäljning av sin båt frånträda avtalet om och när BM kan upplåta båtplatsen till annan.

§ 2                 Avgifter

a. Avgift utgår enligt vid varje tidpunkt gällande av BM fastställd taxa.

b. Avgift skall inbetalas till BM i enlighet med erhållen faktura och inom den på fakturan angivna tiden. Skulle så ej ske, äger BM rätt att debitera dröjsmålsränta enligt lag.

§ 3                 Allmänna ordningsregler

I båtägarens åtagande ingår att

a. väl vårda och aktsamt bruka hamnens anläggningar och utrustning samt uppträda skötsamt mot andra båtägare och BMs personal.

b. vid trafik inom av hamnens mark- och vattenområde iaktta varsamhet, gällande fartbegränsningar och i övrigt anpassa sig så att skada ej uppstår.

c. till BM omedelbart anmäla varje ändring av bostadsadress, postadress, telefonnummer och /eller e-postadress. Likaså varje förändring av fabrikat, modell, längd-/breddmått eller vikt på den båt avtalet avses gälla för.

d. utöver BMs föreskrifter noggrant efterleva tillämpliga författningar, såsom lagar och förordningar till skydd mot explosions- eller brandfara, vattenföroreningar eller annan miljöförstörelse. I övrigt efterleva BMs, brandmyndighets och annan myndighets vid varje tidpunkt tillämpliga föreskrifter. Om båtägaren inte godtar av BM genomförda ändringar eller tillägg, vilka icke är beroende av ändring i lag eller förordning, har han att säga upp avtalet.

e. inte överlåta, utlåna, uthyra eller på annat sätt upplåta i avtalet angiven rätt med undantag för vad som anges i § 11. Båtägare kan efter skriftligt medgivande av BM dock få upplåta båtplats till annan. Sådan upplåtelse får emellertid inte ske det första året båtägaren innehar båtplatsen. Båtägare skall vid eventuell sådan upplåtelse av båtplats meddela BM namn, adress och telefonnummer till den person till vilken båtplatsupplåtelse skall ske för godkännande av BM, samt ange båttyp och båtmått. Vid medgiven upplåtelse i andra hand är båtägaren ansvarig för båtplatsen och andra skyldigheter som följer av avtal eller föreskrifter. Båtägaren äger härvid endast utta ersättning som motsvarar vid varje tillfälle utgående ersättning eller avgift enligt avtalet mellan BM och båtägaren. Upplåtelse utan BMs medgivande utgör grund för uppsägning enligt § 9 b.

f. Icke inom hamnområdet vidta åtgärd som hindrar eller försvårar trafiken.

§ 4                 Särskilda bestämmelser om nyttjande av el m.m.

a. Leverans av el och vatten på bryggorna sker under perioden 15 april – 31 oktober.

b. Båtägaren ansvarar för att kablar, kontaktdon och apparater är i fullgott skick och nyttjas i enlighet med gällande allmänna föreskrifter. Eluttag får endast användas för handverktyg och batteriladdning. Båtägaren får inte inom hamnen ansluta elektrisk värmekälla utan BMs i varje särskilt fall medgivet tillstånd. El får vara kopplad till båten enbart när båtägaren har full uppsikt över elanvändningen och anslutningarna. Alla kablar skall vara utan skarvar mellan uttagsboxen och relingslisten. Enbart jordade kablar godkända för utomhusbruk får förekomma. Kablar som inte används skall tas bort och obevakade kablar som upptäcks på området kan komma att kopplas ur.

c. Inkoppling av utrustning som kräver högre effektuttag än vad uttagsboxen är avsedd för, får absolut inte ske

§ 5                 Särskilda regler för båtplats

a. Båtägaren äger endast rätt att nyttja båtplatsen för egen båt. Båtägaren äger dock inte nyttja båtplatsen för större båt än vad BM så medger enligt gällande båtplatsavtal. Båtägaren får nyttja båtplatsen från och med 15 april till och med 30 november samma år.

b. I båtägarens åtagande ingår att:

• hålla båten tillfredsställande förtöjd samt hålla förtöjningsgods i fullgott skick och i händelse av underkännande omedelbart utbyta detsamma,

• om BM så påfordrar överflytta båten till annan båtplats,

• om båten sjunker eller blir liggande i marvatten omedelbart vidta åtgärder för båtens upptagande eller länsning,

• icke på bryggor förvara släpjolle eller annan båt. Släpjolle får dock förtöjas inom båtplatsens vattenområde.

c. Nytecknas avtal under pågående säsong sker avgiftsdebitering från den dag erbjuden båtplats accepteras av nyttjanderättshavaren, dock senast avtalets utskriftsdatum.

d. Båtägaren får inte nyttja båt vid förtöjningsplats eller på annan plats inom hamnområdet för eget eller annans boende med undantag för tillfällig övernattning.

e. Båtägaren skall vid anmodan kunna uppvisa giltigt försäkringsbevis för aktuell båt, varav framgår att den båtägare med vilken BM har avtal också är försäkringstagare. Om båtägaren vid anmodan inte uppvisar giltigt försäkringsbevis eller oskäligt dröjer med att uppvisa sådant försäkringsbevis, äger BM rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet.

§ 6                 Fel rörande båtplats

Om avtalad båtplats inte bereder erforderlig säkerhet eller i övrigt är behäftad med fel, skall båtägaren omgående anmäla felet till BM i syfte att bereda BM tillfälle avhjälpa bristen. Om felet inte avhjälps inom tid som med hänsyn till omständigheterna är skälig, har båtägaren rätt till prisavdrag som svarar mot felet. Om BM inte i tid tillhandahåller avtalad båtplats, eller tillfällig båtplats, har båtägaren rätt till nedsättning av avgiften som svarar mot förseningen.

Sådant dröjsmål som orsakas av myndigheters åtgärd, strejk, lockout, väderförhållanden eller annan lika ingripande omständighet som BM ej råder över eller borde ha räknat med ger ej båtägaren nedsättning av avgift.

§ 7                 Ansvar

a. I samband med upplåtelse av båtplats ansvarar BM endast om skada på båt eller utrustning beror på fel, vilket ej avhjälpts i enlighet med vad som sägs i § 6. Vid sakskada skall båtägaren inge anmälan till och reglering ske via det försäkringsbolag båtägaren anlitar. Kopia på anmälan skall tillställas BM. Vid fall av påvisad vårdslöshet från BMs sida ersätts båtägaren med inom respektive försäkringsbolag lägsta förekommande självrisk.

b. Båtägaren är skyldig ersätta BM för skada på BMs anläggning, utrustning eller för annan skada av vad slag det vara må såsom miljöskada som orsakats av båtägaren eller av annan som handlat på båtägarens uppdrag.

c. För personskada ansvarar parterna i enlighet med allmänna skadeståndsregler.

d. Vid all skada utfäster sig den skadelidande att i första hand anlita sin egen försäkring. BM ansvarar inte för skada eller förlust om denna inte orsakats av vårdslöshet eller uppsåt från BMs sida.

f. BM ansvarar icke för intrång i båt.

§ 8                 Övergiven och kvarlämnad egendom

Är båten uppenbarligen övergiven, och båtägaren inte har avhörts inom loppet av ett år från respektive säsongs slut, äger BM rätt att sälja båten och ur försäljningslikviden täcka BMs fordringar mot båtägaren under förutsättning att:

·       båtägaren har obetald förfallen avgift som inte är föremål för rättslig prövning.

·       båtägaren genom skriftligt meddelande till uppgiven adress uppmanats att betala skulden och upplysts om att båten annars skall säljas efter tre månader och

·       denna tid löpt ut.

Egendom som båtägaren lämnat kvar på BMs område efter avtalstidens slut tillfaller BM utan lösen omedelbart om den uppenbarligen saknar försäljningsvärde, och annars tre månader efter att båtägaren skriftligen uppmanats att hämta den. Fungerande maskinverktyg, motorer, bilar och annan egendom av större värde skall dock anmälas till polismyndigheten.

§ 9                 Avtalsbrott

I det fall BM i väsentlig omfattning bryter mot i avtal eller föreskrifter angivna åtaganden, utöver vad som sägs i § 6 första stycket, äger båtägaren rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet.

I det fall båtägaren dröjer med betalning av översänd faktura utöver en månad från sista betalningsdag, eller 14 dagar sedan påminnelse därom tillställts båtägaren under uppgiven adress, äger BM rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet.

BM äger även rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om:

a. båtägaren före betalning för avtalsperioden går i konkurs eller eljest kommer på obestånd på sådant sätt att avtalade skyldigheter uppenbarligen ej kan fullgöras,

b. båtägaren handlar i strid mot vad som sägs i §§ 3 eller 5,

c. båtägaren bryter mot gällande ordnings- och säkerhetsregler enligt förevarande föreskrifter,

d. båtägaren i väsentlig omfattning åsidosätter avtalsenliga skyldigheter av synnerlig vikt för BM, eller

e. båtägaren underlåtit att teckna försäkring för båten.

§ 10               Uppsägning av avtal

Uppsägning av avtal skall ske skriftligen.

§ 11               Överlåtelse av avtal

Båtägaren äger inte överlåta rätten som följer av upplåtelseavtalet till annan båtägare. Vad gäller överlåtelse genom byte medges det endast till person som är placerad i BMs byteskö och efter BMs godkännande. Vid båtägarens dödsfall äger dödsboet rätt att överlåta upplåtelseavtalet till efterlevande make/maka, registrerad partner eller sambo som skäligen kan godtas av BM. Övrig överlåtelse av upplåtelseavtalet får inte ske.

—ooOoo—

Intresseanmälan

1 Step 1

Intresseanmälan
gällande plats/tjänst
i Bessekrokens Marina

* obligatorisk fakta

Jag är intresserad av
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right